ᒪᑭᕝᕕᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᖅ, ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᓐᓇᑐᑦ ᓄᓇᒥᒃ

2008ᒥᓂᑦ, ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᖃᑦᑕᓯᒪᓕᕐᖁᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᓐᓇᑐᓂᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᕿᒥᕐᕈᐊᖓᓂ. ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᐅᕗᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓄᑦ ᐱᒻᒪᕆᖁᑎᐅᔪᓂᑦ ᐊᕙᑎᒧᓕᖓᔪᓂᑦ ᖃᓄᐃᓗᕐᓂᐅᓱᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᓘᕈᑎᐅᒐᓱᑦᑐᓂᑦ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᓂᑦ.