ᑕᕐᕋᓕᒃ, ᓄᓇᐅᑉ ᑕᐅᑦᑐᖓ

2008-ᒥᓂᒃ, KEAC-ᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᓯᕙᑦᑐᑦ ᓄᓇᐅᔭᐅᑉ ᑕᐅᑦᑐᖓ ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᑕᕐᕋᓕᒃ ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᓂᒃ (ᐊᑎᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ Makivik Magazine). ᐊᑐᐊᕋᑦᓭᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᐃᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ ᓱᓀᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑕᐅᔪᑦᓴᐅᒪᖔᑦᑕ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᔪᑦᓴᓂᒃ.

ᑕᕐᕋᓕᒃ ᓄᐃᑕᐅᓲᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᖃᓪᓗᓈᕐᑎᑐᓪᓗ ᒪᑭᕝᕕᑯᓐᓄᑦ.