ᑕᖅᕋᓕᒃ, ᓄᓇᐅᔭᐅᑉ ᑕᐅᑦᑐᖓ

2008-ᒥᓂᒃ, KEAC-ᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᓯᐸᑦᑐᑦ ᓄᓇᐅᔭᐅᑉ ᑕᐅᑦᑐᖓ ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᑕᖅᕋᓕᒃ ᐊᑐᐊᕋᑦᓴᓂᒃ (ᐊᑎᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ Makivik Magazine). ᐊᑐᐊᕋᑦᓭᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᒍᑎᐅᔪᐃᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓄᖏᓐᓄᑦ ᓱᓀᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑕᐅᔪᑦᓴᐅᒪᖔᑦᑕ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᓕᕐᑎᑕᐅᔪᑦᓴᓂᒃ.

ᑕᖅᕋᓕᒃ ᓄᐃᑕᐅᓲᖅ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᖃᓪᓗᓈᕐᑎᑐᓪᓗ ᒪᑭᕝᕕᑯᓐᓄᑦ.