ᑲᑎᖕᖓᒍᑎᕕᓃᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᒪᔪᑦ

ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᖕᖓᒋᐊᓖᑦ ᓯᑕᒪᕕᓪᓗᑎᑦ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ. ᑲᔪᓯᓕᕐᑎᓯᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐱᖁᔮᐱᓐᓂᑦ ᐃᓂᕐᕋᓂᒥᑎᒍᑦ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᓇᓂᓗ ᑲᑎᖕᖓᕕᐅᓂᐊᓕᕐᒥᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᓐᓄᓕᖓᔪᑦ, ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᖕᖓᓲᖑᕗᑦ ᒪᕐᕈᕕᑦᓱᑎᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ. (ᔭᐃᒻᔅ ᐸᐃ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐸᐃᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᖓ, 23.5.15 ᐊᒻᒪᓗ 23.5.16). ᓄᐃᑕᑦᓯᐊᑐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᓯᖃᕈᒪᒧᑦ, ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦᑕ ᑲᑎᖕᖓᓂᓕᒫᖏᑦᑕ ᐊᓪᓚᑕᐅᒍᑎᖏᑦ ᑭᓇᓕᒫᒃᑯᓄᑦ ᑕᑯᔭᐅᒍᓐᓇᖁᑦ ᑐᓂᔨᓲᖑᑦᓱᑎᓗ ᑲᕙᒪᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᓄᑦ.

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑏᑦ 2019-2020

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑏᑦ 2018-2019

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑏᑦ 2017-2018

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑏᑦ 2016-2017

Annual Report 2015-2016

Annual Report 2014-2015

Annual report 2013-2014

Annual report 2012-2013

Annual report 2011-2012

Annual report 2010-2011

Annual Report 2009-2010

Annual report 2008-2009

Annual report 2007-2008

Annual report 2006-2007

Annual report 2005-2006