ᓀᓪᓕᑎᕐᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕋᑦᓴᓂᓪᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ

ᐱᐅᒋᔭᐅᒧᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᒧᓪᓗ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑯᐯᓗ ᑲᕙᒪᖏᓐᓄᑦ, ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᓪᓗ, ᓄᓇᓖᑦ ᑲᕙᒫᐱᖏᓐᓄᓗ, ᕆᐊᖃᕐᐸᓗ, ᓇᔅᑳᐱ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᓄᑦ, KEAC-ᑯᑦ ᑐᓂᔨᓲᑦ ᐊᑑᑎᒋᐊᓕᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕋᑦᓴᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓕᒫᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᓗᑎᒃ ᑐᑭᑖᕐᑕᐅᔪᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑑᑎᒋᐊᓕᓂᒃ.