ᑲᑎᒪᐅᑎᕕᓃᑦ

KEAC-ᑯᑦ ᓯᑕᒪᕕᑦᓴᓚᐅᕈᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᒋᐊᓖᑦ. ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᓯᐊᕋᓱᐊᕐᓗᑎᒃ, KEAC-ᑯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓯᐊᕆᐊᓖᑦ ᑲᑎᒪᐅᑎᕕᓂᓕᒫᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᑕᑯᔭᐅᒍᓐᓇᑎᑦᓯᐊᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓂᐅᕐᖃᓯᐊᖃᑦᑕᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ, ᑯᐯᒃᓗ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᑲᑎᒪᐅᑎᕕᓂᕐᓂᒃ ᐱᒋᐊᖃᕐᑐᓕᒫᑦ ᐱᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑎᒥᐅᔪᐃᑦ ᐱᑎᑕᐅᖃᑦᑕᒥᓗᑎᒃ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ ᑲᑎᒪᐅᑎᕕᓃᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᕋᑕᖕᖏᑐᐃᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ, ᒫᓐᓇᓯᐅᑎᓂᒃ ᑐᑭᒧᐊᒍᑎᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᐃᑦᓯᓯᒪᒍᓐᓇᑲᓗᐊᕐᑐᒍᑦ.