ᒪᓕᒉᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᓄᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐃᓄᐃᓪᓗ ᓱᕐᕋᑕᐅᒐᔭᕐᒪᖔᑕ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᑲᑎᕕᒃ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐅᐱᒍᓱᒃᑯᑦ ᓄᐃᑦᓯᒋᐊᒥᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᕐᕕᓴᖅ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᒃ ᐊᕙᑎᒥᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᓄᓗ ᓱᕐᕃᒍᑎᐅᒍᓐᓴᑐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕈᓰᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᓄᐃᑕᕕᓂᖅ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒋᐊᕈᑎᑦᓴᐅᓱᓂ, ᐱᔭᕆᐊᑭᓪᓕᑎᕆᒍᑎᐅᑦᓱᓂ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᓂᖏᓐᓂᓗ ᓄᐃᑦᓯᒍᑎᐅᑦᓱᓂ ᓯᑕᒪᓂᑦ ᐊᕙᑎᐅᑉ ᐃᓅᖃᑎᒌᓪᓗ ᓱᕐᕋᑕᐅᒍᑎᒋᒍᓐᓇᑕᖏᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᓂᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᒍᓐᓴᑐᓂᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑕᐅᔪᓂᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᓂᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᕐᓱᑎᑦ ᑭᓇᓕᒫᒃᑯᑦ ᐃᓚᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ. ᐊᑐᓂ ᖃᓄᐃᓘᕈᓯᐅᔪᓂᑦ, ᑕᑯᓂᐊᕐᖁᑎᑦ ᓀᓪᓕᑎᕐᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᓂᑦ, ᒪᓕᒐᑦᓴᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᑦ ᖃᓄᐃᓘᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐃᓚᐅᒻᒥᔪᑦ ᐊᑎᖏᑦ ᐅᖄᕕᐅᒍᓐᓇᑐᐃᑦ ᐊᑐᓂ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᓕᖓᔪᒥ ᑎᒥᐅᔪᓂ.